§1 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem opisuje warunki  korzystania z serwisu (dalej zwany Serwisem) internetowego dostępnego pod domeną https://www.lokalnydoradca.com.pl i określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 2020 poz. 344) przez Lokalny Doradca Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (51-502), przy ulicy Mydlana 3/15, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000832754, posiadającą nr NIP 8952216243 nr REGON 385759896 zwanym dalej  Pośrednikiem.
 2. Serwis jest stroną internetową umożliwiającą jego Użytkownikom korzystanie z następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. Kontakt z Pośrednikiem,
  2. Składanie zapytań o usługi Pośrednictwa świadczone przez Pośrednika,
  3. Zapoznawanie się z informacjami na temat rynku finansowego, które zostały opracowane przez Pośrednika a także pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Pośrednikiem. Pośrednik nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu. Serwis nie jest zarejestrowanym dziennikiem lub czasopismem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. 2018 poz. 1914).
 3. Usługi świadczone przez Pośrednika, o których mowa w ust. 2 powyżej świadczone są nieodpłatnie.
 4. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom Serwisu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.lokalnydoradca.com.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usług, a także do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Pośrednik zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług Serwisu

 1. Do korzystania z Usług, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. dostępu do sieci Internet,
  2. prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0,
  3. w przypadku korzystania z Usługi pobrania plików, także posiadanie i zainstalowanie przez Użytkownika odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF lub DOCX.
 2. Pośrednik nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika dostępu do Serwisu przez sieć Internet lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Serwisu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku.
 3. Pośrednik zastrzega, że wiadomości przesyłane przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego na podstronach Serwisu nie mogą zawierać danych osobowych oprócz danych wskazanych w polach: Imię, e-mail, telefon.

§3 Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Pośrednik  nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
 2. Pośrednik  zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.
 3. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.
 4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, usługobiorca może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe lub treści przesyłane przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza kontaktowego poza danymi określonymi w polach: Imię ,e-mail, telefon.
 6. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe lub treści przesyłane przez Użytkownika z wykorzystaniem chata.
 7. Informacje przedstawione Serwisie pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Pośrednik dokłada starań, aby informacje te były rzetelne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez Użytkownika . Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w Serwisie oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Pośrednik.
 8. Informacje publikowane przez Pośrednika nie są w żadnym zakresie czynnościami pomocy podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem jakichkolwiek zobowiązań finansowych, powinni rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.
 9. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa. 
 10. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w Serwisie, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Pośrednika warunków Usług określonych w Regulaminie mogą być składane przez Użytkowników, przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@lokalnydoradca.com.pl bądź pisemnie na adres siedziby Pośrednika.
 2. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie lub opis.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Pośrednika w terminie 21 dni od ich zgłoszenia. Rozpatrywanie Reklamacji odbywa się w dni robocze, w czasie od godz. od 9:00 do 17:00, przypadającym w każdym dniu tygodnia niebędącym sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.
 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Usługobiorcy w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika.
 5. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.
 6. Informacje związane z postępowaniem reklamacyjnym Użytkownik może uzyskać kontaktując się telefonicznie z Pośrednikiem na numery kontaktowe telefonów znajdujące się w Serwisie.

§5 Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie stanowią własność Pośrednika lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownych umów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017poz. 880). Bez pisemnej zgody Pośrednika żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu, a także pobrane z zasobów Serwisu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Pośrednik zapewnia przestrzeganie standardów ochrony danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa krajowego.
 2. Pośrednik w celu wykonania Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu może przetwarzać dane osobowe Użytkownika.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika ma charakter dobrowolny.
 4. Pośrednik może wymagać dla wykonania określonej Usługi podania przez Użytkownika określonych danych osobowych.
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są jedynie w celu prawidłowego wykonania Usługi.
 6. Przesłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika informacji handlowych przez Pośrednika jest uwarunkowane uprzednim uzyskaniem zgody Użytkownika.
 7. Informacje dotyczące obowiązujących reguł i zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez Pośrednika przedstawiono w Polityce prywatności.
 8. Pośrednik wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Informacje na ten temat zostały przedstawione w „Polityce plików cookies”stanowiącej element Polityki prywatności.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Pośrednik zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Pośrednika w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie takiej informacji na stronie Serwisu lub przesłanie jej drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik związany jest postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownika obowiązują nowe postanowienia tylko do tych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zdarzeń, które powstały po dniu zmiany Regulaminu.
 5. Pośrednik zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.
Oceń Nas
[Głosów: 1 Ocena: 5]